سه‌ره‌تا / بابه‌تی نوێ / مەمی ئالان بە هەورامی بەشی ٩ (کۆتایی)

مەمی ئالان بە هەورامی بەشی ٩ (کۆتایی)

بەشی ٩ (کۆتایی)

گرێوان
٩١٠
گرێوان بە سۆز زاری بێقەرار
جە ناگاه‌ ئەمیر ئاما جە شكار
٩١١
پۆرسا ئەخبارات ئەی زایەڵەی شین
واتشان تۆ وەش مەوت بی خاتوو زین
٩١٢
ئەمیر چوون شنەفت حەیران بی جە كار
ڕێزا بە چەم دا ئەسرینان ھەزار
٩١٣
نە ڕووی خانەی زین ئاما بە دامان
چەنی بۆزۆرگان میران سۆپاھان
٩١٤
ھۆر گرتن پایەی تابووت خاتوون
ئاوەردن بە شار بە دیدەی پەڕ خوون
٩١٥
خۆلاسە شوستن ئەو نازكبەدەن
لاشەی شیرینش نیان نە كەفەن
٩١٦
بەردن ومەقبەر میران سالار
مەدفوونش كەردن جە پەھلوویێ یار
٩١٧
ھۆرێزان بیانێ مەخلووقات شار
سەدایێ ئاما نەو ھەردوو مەزار
٩١٨
بەكر جەو دەم دا ئاما وە گۆفتار
جۆدا  و بێ یەك نێشان قەرار
٩١٩
ئەمیر چوون شنەفت خرۆشا بە قار
فەرما بدەران ھەردوو ڕووی مەزار
٩٢٠
بێڵداران دەردەم داشان مەزاران
نگە كەردشان میران سالاران
٩٢١
ھەركەس نە جای وێش شین نە جامەی خواب
تەبەق تەبەق نوور مەخێزۆ وە تاب
٩٢٢
چوونكە دی بەی تەور غەزەب كەرد ئەمیر
ڕوو كەرد و بەكر مەردوود بێ پیر
٩٢٣
ھەردووشان جە دەھر دۆنیا بەرشیەن
ھێمای جە بەدی كۆتاھیت نیەن
٩٢٤
دەست پێكا وە تیغ ئەمیر بێ درێغ
پێكا و مۆھره‌ش تا یاوا وە مێغ
٩٢٥
ڕۆح پەلیدش شی وە جەھەننەم
ئەو خاس فاسدێ جە دۆنیا بی كەم
٩٢٦
مۆقەڕەبانش خەبەردار كەردن
لاشەی ناپاكش وە خاك سۆپه‌ردن
٩٢٧
قەترەیێ جە ھوون جسم بەدمەزھەب
كەفت نه‌ بەین قەبر دوو عالینەسەب
٩٢٨
جەو دەم ئەسەر دا خارێ نەودیار
بیەن وە ڕەقیب ئەو ھەردوو مەزار
٩٢٩
ئیسە مەشھوورەن نە سای چەرخ كین
تەواتر ماچان خاری مەم و زین
٩٣٠
یاران ھۆرگێلان ئامان  ئەو دوما
مەردم ساكن بی جە شۆر و غەوغا
٩٣١
ئنبار بشنەوان یاوەران یار
چوون لوا بەنگین یار وەفادار
٩٣٢
مەند و یەك قۆناغ بیاوۆ و شار
شی نە واقعە شەھی شەھریار
٩٣٣
شاه‌ چون دیش نە خواب بەنگینە و زار
بیدار بی جە خواب بێ سەبر و قەرار
٩٣٤
ئاواز كەرد یاران میران سالار
عەجەب خواوێ دیم نەی ھەنگام كار
٩٣٥
سالاران ئامان تەمام نە گۆفتار
واتشان خەیر بۆ خەیریەت ئاسار
٩٣٦
ناگاه‌ جە تەقدیر پادشای جەبار
گەردێ نە سەحرا دیار دا دیار
٩٣٧
و دووربین دیا شا نە ڕووی تەلار
واتش بەنگینەن مەیۆ بێمه‌دار

وه‌لحاسڵ
٩٣٨
وەلحاسل یاوان و قەراغ شار
ژەندن تەپڵ شین بە زاری و زگار
٩٣٩
مەردمان شارئامان و دیار
قەڵاخیپۆش دین تەمامی سوار
٩٤٠
بەیان كەرد بەنگین و گردین ئحزار
شیوەن كەفت جە نام سغار و كۆبار
٩٤١
پادشا بێھووش گنا سەرنگوون
غەڵتان بی تەمام نە ڕووی خاك خوون
٩٤٢
جە یانەی پاشا زایەڵە بی بەرز
مەردمان خێزان تەمام نە ڕووی ئەرز
٩٤٣
وەكێڵان جۆرعەی ماتەم كەردن نۆش
چاووشان دوورباش كەردن فەرامۆش
٩٤٤
دە شەبان و ڕووز شیوەن بی نە كار
ئارامشان نەبێ شه‌هوو شەھریار
٩٤٥
فەرما چاووشان جاڕ كێشۆ یەكسەر
سۆپا حازر بان نە بیروون دەر
٩٤٦
فەردا جەو دەم دا كە مەدۆ ئەكبەر
مەشوون پەی قەساس فەرزەند دۆڵبەر
٩٤٧
ئەوڕۆ تەدارۆك كەردشان لەشكەر
سەحەر بەدەوان بەرئامان وە بەر
٩٤٨
نیلی بەیداقان نیلێ كەرد وە پا
ڕەوان بی دەردەم تەمامی سۆپا
٩٤٩
وادی بوادی قەتع مەنازل
یاوان وجزیر سۆپا مقابڵ
٩٥٠
دەورەی شەھر بۆت كەردن حەسارێ
ناما وە بیروون ئەسڵەن ده‌یارێ
٩٥١
بەرزیا جە شار سدای ئەلئەمان
جە سام ھەیبەت سۆپای با سامان
٩٥٢
تەمام ئەھل شار حەساری كەردن
نە خەمخانەی خەم ھەریەك سەر بەردن
٩٥٣
تا سوبح سادق كەس نەشی نە خاو
جە تەرس جە ھەمم سواران داو
٩٥٤
وەقتێ ڕۆشن بی نوور ئافتاب
ھۆرێزان وە پا بە ئەمر وەھھاب
٩٥٥
سوار بین وە زین چابۆك سواران
شین و ئەندەروون ڕاھی بین ڕەوان
٩٥٦
ده‌را دەورشان گرتن ئەو میان
ڕوو كەردن وشار گشت سۆپاھیان
٩٥٧
زلزلەی په‌ڕ شۆر ڕۆیی ئاخرزەمان
زاھر بی نە بەین گرد شار و ئەعیان
٩٥٨
غارەت بی ئەبواب ئەمیر و عیان
گرتن و دەستگیر جۆملە دەر زەمان
٩٥٩
تایفەی ئەمیر نژاد بەكر
نە كووچە بازار گرتشان دەستگر
٩٦٠
تێغ قەتڵ و عام نا  جە دلێشان
دیارێ نەمەند جە نوتفەی ئێشان
٩٦١
ھەر چە ئەعدا بێ كوشیا سەرانسەر
واحدێ نەمەند ده‌یارئه‌لبەشەر
٩٦٢
تەڵەب كەرد تاجدین شاه‌ په‌ڕ ھۆنەر
عەفۆ با چەكۆ شێران سەروەر
٩٦٣
تەمام خەلعەت كەرد شای فەریدوون فەڕ
مۆنعم بین تەمام جە ئەسباب و زەڕ
٩٦٤
تەڵەب كەرد ئەعیان ڕەعایا و دەروێش
ڕوو كەرد نە ئحزار پادشا بوێش
٩٦٥
بدان و ئاگا مۆخبر بان جە كار
بە خاتر جەمعی بگێڕان قەرار

فه‌رمان به‌ردار بان جه‌ له‌یلو نه‌هار
٩٦٦
فەرمانبه‌ردار بان جە لەیل و نەھار
تاج دین وئەمیر ھا دادم قەرار
٩٦٧
ھەركەس مۆخالف ئەمرش بكەرۆ
بایەد كە سەزای جەھەننەم وەرۆ
٩٦٨
فەرمانبردار بان جە بۆڕنا و پیر
تاج ئەلددین قەبووڵ كەردن و ئەمیر
٩٦٩
سەر ئتاعەت و ڕە ئاوه‌رده‌ن
سەر و جان نە حۆكم تاجدین سپۆردن
٩٧٠
بە ڕەسم و ئاداب و ڕەویەی شاھان
داب زەبت و ڕەبت وەنەش كەرد عیان
٩٧١
موسكین نەواز بەر تەمامی عادل
فكر عادڵی نەكەری باتڵ
٩٧٢
مەوعەد یەك ماه‌پاشا گرت قەرار
ھۆرێزا ئاما بە ماوا و دیار
٩٧٣
یاڕەب بعزەت ببەخشی میرزا
جە یەومۆئه‌لمەحشەر جە وەقت جەزا
٩٧٤
گونە باره‌نان ببەخشی گونام
بە تاھا و یاسین بە سوورەی كەلام
٩٧٥
ھەزاران دروود ھەزاران سڵلام

زما به‌ر مۆحه‌مه‌د  عه‌له‌یهئه‌سه‌لام
_____________
از جھت فرزندی ارجمندی نور چشم فقە معروف پسر عزیزالجود(عزیزالوجود) كاكە امین پسر خالوی لرم خضرآغا بە اتمام رسید كە بە خیریت آن را ابتدا و باتمام برساند. ختم در سنە ھزار و دو صد شصت و شش(1266) ھجری است در شھر صفر.

Sadigh Babaee سدێق بابایی ئاڵمان 06.06.2017  ـ

ده‌رباره‌ سه‌دیق بابایی

Profile photo of سه‌دیق بابایی

ئه‌مه‌ش ببینه‌

ئانتونیو گرامشی و حزبی سیاسی

ئانتونیو گرامشی و حزبی سیاسی خستنەڕوویەکی “دەفتەرەکانی زیندان” ئەنتۆنیۆ گرامشی لە ساڵی ١٨٩١ لە ئیتالیا …

تۆپێن، سیاسەت و “ئێرانییەکان

برایم فەڕشی تۆپێن، خۆی لە خۆیدا وەرزشە. دە کەس لەمبەر و لەو بەری مەیدان، شەق …

وەڵامێک بنووسە

بازدە بۆ تووڵامراز