سه‌ره‌تا / بابه‌تی نوێ / مەمی ئالان بە هەورامی بەشی ٨

مەمی ئالان بە هەورامی بەشی ٨

بەشی ٨

ئامادەکار: سدیق بابایی

شۆ نه‌ڕاگه‌شان
٧٩٨
شۆ نە ڕاگە شان بگێرشان عه‌نان
ئەڵبەت كە ئێد دین مەبان پەشیمان
٧٩٩
بەو دەستوور بەكر مەشوەرەت كەردش
ئەمیر زینەدین بە جا ئاوەردش
٨٠٠
ئاما و گۆفتار ئەمیری ئەنام
واتش بویه‌ران جە عوزر و گۆنام
٨٠١
و دڵوازی نەرد كەردین چەنی مەم
ئامام نەو دەم دا و زۆبان قەسەم
٨٠٢
مەبۆ و خاتوون بگیرۆش نە جا
ھەم بروون بارۆش ئەو نە قەعر چاه‌
٨٠٣
مەئزوون بان بشان باوەرەش وبەر
نكاح كەم وەنەش سەوڵ نازپەروەر
٨٠٤
یاران چوون ئەژنین  جە ئەسپ پیا بین
بۆسان دەست و پای ئەمیر و یەقین
٨٠٥
جە نوو سوار بی ئەمیر دەر زەمان
گردین بەرابەر ڕوو وشار نییان
٨٠٦
جەو دەم بفەرموود  میرانە دەستوور
بشۆ و زندان خاتوون و زەروور
٨٠٧
باوەرۆ وه‌ بەر ئەمیر غەمخوار
زوو بە زوو بشۆ نەگێرۆ قەرار
٨٠٨
گۆش دەر وە خاتوون نادرەی سالان
وێش ئارایش دا بشۆ وە زندان
٨٠٩
بەكر ھەم و تاب شی نە خان و مان
واتش نوور چەم ئەی مەلەك ڕیحان
٨١٠
میر ئەمرش كەردەن مەم باران وە بەر
مەشۆ و زندان خاتوون دۆڵبەر
٨١١
ئەر بشۆ و سەر زندان خاتووزین
مەم ڕووحش پەرواز مەبۆ چوون پەروین
٨١٢
چوون بێراییم كەرد من جە ڕاگەی مەم
بشۆ و باڵاش تۆ وە خاتر جەم
٨١٣
باوەرەش وە بەر نەو چاه‌پڕ غەم
با نەبۆ تەسلیم وە زاری و ستەم
٨١٤
جەو پەی ھۆرێزا مەلەك بی ڕەوان
ھەمان ڕوو ئاوەرد ئه‌و بسووی زندان
٨١٥
خاتوون ھەم نەو دەم ئاما دەر زەمان
دیا كە مدران ئەو مەلەك رێحان
٨١٦
واتش ئەی دۆختەر بێ دین و ئیمان
چە كارت ھەندەن جە ئامای زندان
٨١٧
وات و كەنیزان ئی جادووی زەمان
بە تاو و تەعجیل پەرێم بگێران
٨١٨
مەلەك چون شنەفت حوللیاتی سەر
پەراكەندە كەرد نە رووی دەشت و دەر
٨١٩
تا كەنیز وە كۆی حوللی(؟) بین قەرار
مەلەك گورێزا فەراوان فەرار
٨٢٠
خاتوون چوون ئاما وە سەیری زندان
ئاواز كەرد وە مەم بینایی چەمان
٨٢١
جە غەم بوێرە وادەی نشاتەن
ڕۆشنی زوڵمات ڕووی سەر بەساتەن
٨٢٢
ئاواز دا ئەمیر وە نیمە ئاواز
واتش ئەی عەزیز شۆخ سەرفەراز
٨٢٣
تەسدیعت كێشان چونكە ئامانی
بەڵێ قابزی رووحم مەستانی
٨٢٤
ئەمیر جەو بۆنەت فرستاده‌نان
تاكە ئەرواحم بستانی ڕەوان
٨٢٥
دوو تا نگێسووی ڕیحان پەل دێز
نە قەعر ئەو چا كەردش سەراوێز

حه‌ڵقه‌ش حه‌ڵق ئاوێز وست نه‌ حه‌ڵقه‌ی لوول
٨٢٦
حەلقەش حەلقاوێز وست نە حەلقەی لوول
تارش باریكتەر جە تار مەفتوول
٨٢٧
ھۆر كێشا وە بەر ئەو شەكەرین ڕاز
چون ڕووی خاتوون دی ڕۆحش كەرد پەرواز
٨٢٨
بێزار بی جە عەیش جە زندەگانی
گیان كەرد وە فدای حوور رزوانی
٨٢٩
جوانیش جا ئاشت پەرێ خاتوو زین
ڕووحش ئارام گرت نە ڕەوزەی بەرین
٨٣٠
ئەگەر ھەزار ساڵ بمانی وە كام
عاقبەت مەرگەن نەدارۆ ئەنجام
٨٣١
ئی دۆنیای فانی ھەر پاسە كەردەن
كەسێ جە سایەش وایە نەبەردەن
٨٣٢
بشنەو جە خاتوون نازدار دۆڵدار
پارە پارە كەرد خاڵان جە ڕوخسار
٨٣٣
بە پەنجەی بلۆور سەدەفی كردار
كەردش وە بەیداق زۆڵفان شامار
٨٣٤
یەقەی قەناوێز پارە كەرد جە بیم
قرمز كەرد بەیان لەوح سادەی سیم
٨٣٥
باڵ توڕەی دێز گشت دا وە تاراج
سەیل ھوون ئاما پۆشا تەختەی عاج
٨٣٦
بۆنیا و بۆی شای عالی ئەعزەم
واتش سەد شه‌ڵلا عومرم بیا كەم
٨٣٧
ھەركەسێ تۆش وست نەی چاه‌ زندان
جەرگش پارە بۆ و تێغ بوڕان
٨٣٨
ھەر تا زندە بۆ ئاھش وەش نەبۆ
كامرانی زەوق دونیای پێش نەبۆ
٨٣٩
بەختش نگوون بۆ سەرئاوێز جە غەم
غەرق غەزەب بۆ یاوەر چەنی غەم
٨٤٠
جە نۆ بۆڵەند كەرد زایڵەی زگار
واتش ھەمسەران بیان ئەو دیار
٨٤١
بدیان و گەردش چەرخ ستەمكار
چ زۆڵمێ پێم كەرد زاڵم غەدار
٨٤٢
ئەی ستەمكاری وە كەس نەشیەن
كێ چون من دڵدار جوانمەرگ دیە ن
٨٤٣
وە فدای جوانیت شازادەی شاھان
پەرێ خاڵی من تەی كەردی ڕاھان
٨٤٤
كێشات ئەزیەت بێ سامان و سوود
سوودت شی وە باد مایەت بی نابوود
٨٤٥
دمای مەرگ تۆ دڵ وە كێ دەروو
چە گۆنە بەی دەھر دڵ وەش بكەروو
٨٤٦
شەرتم ئەو شەرتەن كام نەدیدەی دەور
غەریب شاران وە جەور كوشتەی جەور
٨٤٧
بشوون ئەو میان دەیریان دەیر
حەرام بۆ جە من زەوق  شادی و سەیر
٨٤٨
ئەر شا بزانۆ جە یەمەنی شار
نیلی بكەرۆ تاج چەنی تۆمار
٨٤٩
فەترە مەدەرۆ مەیۆ بێقەرار
ھوونت مەستانۆ جە ئەعدایان كار
٨٥٠
بشنەو جە بەنگین یار وەفا كێش
یاوا وە نەزد ئەو ئەمیری دلڕێش
٨٥١
وێش كێشا وە پۆل(بووڵ) جە پا تا وە سەر
ئاوازش ویەرد نە چەرخ ئەخزەر
٨٥٢
ئەوەند دانە وێش بە تێغ و تەبەر
دەردەم ھوون جە فەوق زامش دا ئەسەر
٨٥٣
سەرنگوون گنا وێنەی بێھۆشان
بی وە ھام نۆشین ئەھل خامۆشان

هۆر گرتن
٨٥٤
ھۆر گرتن لاشەی ئەمیر ئەمیران
بەردن پەرێ شار كارسازیش كەران
٨٥٥
ئەساس شۆرش مۆھەیا كەردن
بە ڕەسم شاھان تەمام ئاوەردن
٨٥٦
شۆستن لاشەی پاك كافوور ئەندازش
عەترامێز كەردن جاگە و جنازش
٨٥٧
نیان ئەو كەفەن لاشەش دەر زەمان
وەندشان چەندێ ئایات قۆرئان
٨٥٨
ھوون سیاوەحش جە نۆ جۆشاوە
ستوون ئەیوان كەیوان كێشاوە
٨٥٩
ناگاه‌ پەیدا بی چەندێ جە سوار
پێشان بێ چەند ڕەخت چەند تاج و تۆمار
٨٦٠
سەقر و باڵەبان، باز و شاھینان
زەڕین قه‌ڵلادە  باز و باڵەبان
٨٦١
پیا بین جە زین تەمامی دەردەم

پۆرسان ئه‌خبارات وه‌رینان مه‌م

862
بەنگین نگە كەرد چوون نە ڕاگەی دوور
دەردەم شناساش حەكاكان دەستوور
٨٦٣
جە نۆ زایەڵەی فۆغان و زاری
خێزیا جە بەین مەردان كاری
٨٦٤
تەمام ئەھل شار ئامان وە دامان
كەردشان شیوەن زاری فەراوان
٨٦٥
ئەسر شینگێڕاِن زەمین كەرد قرمز
خوونابە خێزا جە ھەر بووم و مه‌رز
٨٦٦
ئەر بەیان كەروو فێشتەر ئەخبارات
ئاھر مەگیرۆ تەمام سەر بەسات
٨٦٧
ھۆرگرتەن تابووت شازادەی غەریب
ئەو جا ئاب و گڵ كەردەبێش نەسیب
٨٦٨
بە ڕەسم و ئاداب بە ڕەویەی وێشان
سۆپه‌ردن وە خاك خاتر پەرێشان
٨٦٩
یاران ھۆرگێڵان ئامان ئەو دۆما
باز ھەم لاشەی مەم بە جا مەند نە جا
٨٧٠
بشنەو جە بەنگین یاوەران ئنبار
بدیە چێشش كەرد  یار وەفادار
٨٧١
سواران نیلی ئەسپان ھەم نیلی
قۆشان قەڵاخی تەولەھا فیلی
٨٧٢
بەیداقێ جە نیل نیلی كەرد وە پا
گرەو به‌ردەبێ جە نیلی سەما
٨٧٣
نیل جە ھندستان ئاما وە قیمەت
ئەوەند نیلی كەرد بەیداقان بەت
٨٧٤
پایە ی قورتاسان جێ وە تی زەڕدۆز
سیاو كەبوود گرد ماتەمی ئەفرۆز
٨٧٥
ھمەت خواھیش كەرد ئەعلا تا ئەدنا
تەپڵ شیوەن ژەند ڕاھی بی نە راه‌
٨٧٦
ئەمجاربشنەوه‌ عەجەب داستان
جە ڕووی ڕاستی بكەروو بەیان
٨٧٧
یەك شەو ھەوای تار داج دەیجوور بێ
ماه‌ و ستارە ھەردوو بێ نوور بێ
٨٧٨
سەیلات باران مەڕێزا بە وار
وێنەی سەیل ئەشك عاشقان زار
٨٧٩
میر زیندین ئاما وێش گرت نه‌ پێوار

دیا وه‌ جانب خاتوون نازدار
٨٨٠
نە پای سۆپای سەیل مدران بێقەرار
دەم دەم مەگرەوۆ پەرێ مەم زگار
٨٨١
ناڵەش بەر مەشۆ و ماه‌و سەیار
گڕەی دەروونش گڕانته‌ر جە نار

چوون
٨٨٢
چوون دیش بەی دەستوور ئەمیر نازدار
نادم بی جە وێش جە كەردەی ئی كار
٨٨٣
بتاقی زاناش نیەن مەجازی
حەقیقی عێشقەن جە كارسازی
٨٨٤
پەشیمانیش بەرد جە دڵ بەرشی دوود
بەعدەز واقعات پەشیمان چ سوود
٨٨٥
مدرا زەمانێ بێ دەنگ و دووان
تا كە خاتوو زین ئاما بە ئەیوان
٨٨٦
بەعدەز ساعەتێ میر زیند ین بوێش
بشی وە جانب خاتوون دڵرێش
٨٨٧
ڕوو كەرد و خاتوون نوور دیدەی دین
په‌وسە بێ قودرەت ڕەب ئه‌لعالەمین
٨٨٨
مەئیووس مەنیشە دل مەكەر غەمگین
پەوسە بێ قودرەت رەببلعالەمین
٨٨٩
ئاما وە جواب خاتوون نە ڕووی قین
تۆ سەڵامەت بی نە ئەی دەھر كین
٨٩٠
ئەمما ئستدعام ئیدەن كە فەردا
بدەریم مەعزوور بداریم ڕەوا
٨٩١
سەركەشی گڵكۆی ئەمیر بكەروون
ڕەسم تەعزیەش بجا باوەروون
٨٩٢
ڕۆخسەت دا ئەمیر خاتوون دەر زەمان
بوێش ھۆرێزا ڕەوان بی ڕەوان
٨٩٣
سەحەر ھۆرێزا جەمین وێنەی بەت
كێشا وە سەر دا به‌رقەی ئاخرەت
٨٩٤
چەنی كەنیزان ڕاھی بین وە ھەم
تا یاوان وە جا مەزارگەیی مەم
٨٩٥
ھێمای دووربێ دوور كە بانگش ھۆر دا
خاك مەزارش گشت كەرد وە سەر دا
٨٩٦
خەیلێ گرێوا بە شین زاری
خەیلێ ئاواز كەرد مەم وە زگاری
٨٩٧
نەدی ڕەنگ و ڕووش نەبێ نەدایێ
غەیرەز سەنگ و خاك نەشنەفت سەدایێ
٨٩٨
ناڵا بە دەرگای قادر بێچوون
بە سۆز دەروون ناڵا بە گەردوون
٨٩٩
یاڕەب باجەتی پەیغەمبەرانت
بە ئایەی كەریم ڕای ڕەھبەرانت
٩٠٠
بە ھەر چەند خاسان نە ڕووی جەھانت
بە ئایەی شه‌ریف نە ڕووی قۆرئانت
٩٠١
دەر لەحزە نەی جا ڕۆحم بستانی
خەلاس بوون نە جەور ئەی دۆنیای فانی
٩٠٢
بە ئەمر قودرەت لامەكان ماوا
مەقروون وە ھەدەف ئجابەت یاوا
٩٠٣
ڕۆحش نە پەڕەی سینە كەرد پەرواز
نە ڕەوزەی ئرەم جا گرت وە دڵواز
٩٠٤
سۆپای مەوت ئاما ڕەونەق ڕووش بەرد
ئەعزاش كەرد وە یەخ یەخبەندان سەرد
٩٠٥
بە قار كۆچش كەرد نە جەور فەڵەك
بی وە ھامنشین حووران و مەلەك
٩٠٦
ڕۆحش كەرد بە فدای جوانێ شیرین
لوا نە دونیا و فارغ بی یەقین
٩٠٧
فەڵەك جەورت كەرد جەور بێ سامان
سۆپه‌ردی وە خاك نۆبەر نمامان
٩٠٨
چەند ھەزار غەدرت كەردەن جە یاران
ھەنی وەسەن جەوریانەت بۆ وێران
٩٠٩
كەنیزان زانان وە مەوت دۆڵبەر
كەردشان بەو ڕووز نه‌یاگەی مەحشەر

ده‌رباره‌ سه‌دیق بابایی

Profile photo of سه‌دیق بابایی

ئه‌مه‌ش ببینه‌

ئانتونیو گرامشی و حزبی سیاسی

ئانتونیو گرامشی و حزبی سیاسی خستنەڕوویەکی “دەفتەرەکانی زیندان” ئەنتۆنیۆ گرامشی لە ساڵی ١٨٩١ لە ئیتالیا …

تۆپێن، سیاسەت و “ئێرانییەکان

برایم فەڕشی تۆپێن، خۆی لە خۆیدا وەرزشە. دە کەس لەمبەر و لەو بەری مەیدان، شەق …

وەڵامێک بنووسە

بازدە بۆ تووڵامراز